Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Expositie Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!

Historische informatie betreffende de stad Coevorden en de andere dorpen in de gemeente Coevorden vindt u op de historische website van de gemeente Coevorden. U vindt daar ook liks naar de andere historische verenigingen in de gemeente Coevorden: http://geschiedenis.coevorden.nl/

Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. G. Brinkman
 Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen - telefoon: 06-28 94 78 12
 e-mail:
-Penningmeester & Ledenadministratie: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Rister 36, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: dhr. H. ten Napel
 Toldijk 25, 7864 TL  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 13 68
 e-mail:
-Lid: mevr. W. Vleems-Hendriks
 Goringbos 2, 7863 PZ  Gees - telefoon: (0524) 58 13 78
 e-mail:
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2021: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2015 halve prijs).

Knop naar top

Laatste Nieuws
De Canon Klenckerheugte
Voor- en achterkant van het boek "Canon Klenckerheugte"
Onlangs heeft de Historische Vereniging Klenckerheugte een nieuw lees- en kijkboek het licht doen zien, de Canon Klenckerheugte. In dit boek wordt de geschiedenis van Zwinderen, Gees en Oosterhesselen en omgeving beschreven in vijftig zogenaamde vensters. Ieder venster beschrijft overzichtelijk en toegankelijk een onderwerp dat van belang is voor de geschiedenis van het gebied. Het boek telt 264 pagina's en is geïllustreerd met ongeveer vijfhonderd afbeeldingen.

Op 26 maart jl. bestond de Historische Vereniging Klenckerheugte twintig jaar. Bij de viering van het 15-jarig bestaan ontstond het idee een canon te maken en die bij de viering van het 20-jarig bestaan te presenteren. Het boek was op tijd klaar. Helaas kon de presentatie tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de vereniging vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden.

Leden van Klenckerheugte krijgen het boek gratis. Nieuwe leden krijgen het boek eveneens gratis onder de voorwaarde dat zij minimaal twee jaar lid blijven. Het lidmaatschap van de vereniging kost € 18,00 per jaar. Wilt u lid worden van de vereniging en naast dit mooie boek jaarlijks vier tijdschriften met interessante artikelen ontvangen? Meldt u dan aan als lid bij Herman Meijer (tel.: 06 10 72 77 79 of e-mail: ). Het lidmaatschap geeft tevens het recht de ledenavonden te bezoeken en (over het algemeen gratis) deel te nemen aan andere activiteiten die de vereniging organiseert. Wilt u alleen een boek kopen? Neem dan contact op met bestuurslid Lammie Kuipers (tel.: 06 23 69 58 22 of e-mail: ). Losse boeken kosten € 25,00 per stuk.

Coronamaatregelen
In verband met de aanhoudende besmettingen van het Covid19 virus hebben wij besloten tot en met de maand september bijna alle activiteiten te schrappen.
Dit betekent dat de feestelijke viering van ons 20 jarig bestaan niet kan doorgaan. Wij vinden het vreselijk jammer dat deze "5-jarige reünie van oud inwoners en huidige inwoners" niet door kan gaan.
Wel gaan wij aan onze leden de CANON VAN KLENCKERHEUGTE, de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen, aanbieden. Een boek van ongeveer 240 pagina's met prachtige oude foto's en verhalen uit ons werkgebied.
Tevens zullen wij onze medewerking verlenen aan het door de gemeente Coevorden opgezette project "De gezichten van de bevrijding".
Zoals het er nu naar uit ziet zullen er een viertal fietstochten worden uitgezet langs plaatsen en monumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Tevens zullen er op een aantal plaatsen exposities over de Tweede Wereldoorlog verschijnen langs deze fietsroutes. Het lag in de bedoeling dat deze activiteit in 2020 zou plaats vinden.

Tolhek De Klencke
Op vrijdagmorgen 30 oktober hebben een aantal vrijwilligers het tolhek op De Klencke geplaatst. Het werkstuk, gemaakt door Lucas Jalving en voorzien van de tekst door Hans Meijer, staat aan het begin van de Mosterddijk.
Wij hopen in het jaar 2021, als de coronacrisis bezworen is, het tolhek op gepast wijze over te dragen aan Natuurmonumenten. Wij houden u op de hoogte.

Historische wandelroutes in Gees
In het dorp Gees zijn vanaf heden twee wandelroutes beschikbaar: "Historische Gees Beleefroute", een wandeling door het dorp Gees en de "Natuur Beleefroute Gees", een route langs 21 archeologische, historische en natuurlijke plekken. Deze wandelingen zijn ontwikkeld door een werkgroep van inwoners van Gees en de Historische Vereniging Klenckerheugte. De wandelboekjes zijn verkrijgbaar voor € 2,00 o.a. bij IJssalon Talenti, bij T.I.P. Gees en bij de Beeldentuin Gees.
De mogelijkheid bestaat dat u deze route onder begeleiding van een gids kunt maken.

Boek: "Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand"
Vanwege het grote succes moeten wij u mededelen dat het boek geheel is uitverkocht.

Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Van Liere Media, Emmen.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Nijland, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
Coop Oosterhuis, Edveensweg 14 te Oosterhesselen;
T.I.P., Dorpsstraat 47 te Gees.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2021-1 Knop naar nummer 2020-4 Knop naar nummer 2020-3 Knop naar nummer 2020-2

Nummer januari 2021, jaargang 21 nr. 1

- Kort bezoek van Vincent van Gogh aan Zwinderen -
Jan Pier Cleveringa.
In 1883 reisde Van Gogh met een trekschuit van Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam via de Hoogeveensche vaart. In Zwinderen maakte hij een schets van het jagerspaard met de brug van het esdorp op de achtergrond.

- Welke smeden waren er in Gees en wanneer? -
Kees van Dijk.
Gees was het ambachtsdorp van de gemeente Oosterhesselen. Daar hoorde ook een flink aantal smeden bij. Een opsomming in de tijdlijn van de 18e eeuw tot en met heden.

- Van "Brandkast" tot Univé -
Herman Meijer.
Aan het eind van de 19e eeuw was geld schaars. Bovendien verhoogden de landelijke verzekeringsmaatschappijen regelmatig hun premies. Als alternatief werden zogenaamde Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen opgericht. Ook in Oosterhesselen was een dergelijke maatschappij gevestigd: De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij.

- Wie staan er op de foto’s? -
Redactie.
Een tweetal foto's, gemaakt door Gezinus Jansen uit Gees.
Wie herkent de mensen die op deze foto’s staan nog?

- De Canon van Klenckerheugte -
Redactie.
De Canon van Klenckerheugte, de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen in 50 verhalen. In het kader van het 20-jarig bestaan wordt dit 240 pagina's tellende boek aan de leden aangeboden.
Knop naar top

Nummer november 2020, jaargang 20 nr. 4

- Archeologie -
Erik Kemkers.
Als kind las ik stripverhalen over dinosauriërs. Dat boeide mij zeer. Niet zo verwonderlijk dus dat ik jaren later fossielen ging verzamelen. Ik geef u een opsomming van mijn archeologische vondsten en beschrijf deze in dit artikel.

- Bijzondere villa in Oosterhesselen -
Huib Minderhoud.
Wat een indrukwekkend huis, een villa in het centrum van Oosterhesselen aan de Burgemeester de Kockstraat 45. Balkons voor en opzij, een serre, een ronde erker, een overdekt bordes voor de hoofddeur met een pilaar op de hoek, gebouwd in 1928/1929.

- Blinde zendamateur Bertus bereikt de hele wereld -
Jan Hooge.
Zijn twee blindegeleidehonden Jumper en Sijber begeleiden Bertus Steegen door het dorp Zwinderen. Met zijn zendapparatuur communiceert Bertus probleemloos met de andere kant van de wereld. Ondanks zij visuele handicap staat de geboren en getogen inwoner van Zwinderen daardoor midden in de wereld.

- Evert Kuipers - De scheper van Zwinderen -
Henny Kuipers en Kees van Dijk.
Als de oude Zwinderse scheper, Rieks Scholtmeijer te kennen geeft dat hij er mee wil ophouden, wordt Evert Kuipers in mei 1914 aangenomen als schaapherder in Zwinderen. Evert komt uit Gees waar hij schaapherder is geweest.

- Een historische weg, de Tilweg in Gees -
Harm Jan Lesschen.
Eeuwenlang brachten boeren uit Gees langs deze weg hun koeien en schapen naar de madelanden en de heidevelden aan de weerszijden van de Geeserstroom.

- De gemeente Oosterhesselen -
Jan Yke Dijkstra en Ab Kamping.
Een verzameling verhalen over de geschiedenis van Oosterhesselen en omstreken, verzameld en op schrift gesteld door J.Y. Dijkstra.
Knop naar top

Nummer augustus 2020, jaargang 20 nr. 3

- Witte Zand 18, Oosterhesselen -
Henk Kamping.
Witte Zand 18 was vroeger mijn adres. Het was een boerderij opgetrokken uit witte steen en droeg de naam "Van der Wijckshoeve". De boerderij is afgebroken om ruimte te maken voor het uitbreidingsplan Welvelde.

- Zuidenveldtentoonstellingen in Oosterhesselen -
Roelie Lubbers.
Al vanaf halverwege de 19e eeuw vinden landbouwtentoonstellingen plaats in het Zuidenveldgebied. Het in 1844 opgerichte D.L.G. nam hiertoe het initiatief. Het doel was de bevordering van de landontginning en de landbouw.

- Rust zacht lieve tante... -
Harm Jan Lesschen.
In het jaar 1871 werd de algemene begraafplaats in Oosterhesselen in gebruik genomen. Hieraan vooraf ging een geschiedenis van eeuwen. Uit de prehistorie kennen wij de grafheuvels, hunnebedden en rijengrafvelden als plaatsen waar de doden werden bijgezet of de crematieresten werden bewaard.
Knop naar top

Nummer mei 2020, jaargang 20 nr. 2

- Cees van Dijk -
Harm Jan Lesschen.
Zijn werk bij de stadsbibliotheek Haarlem, waarvan hij meer dan een kwart eeuw directeur was, was zijn passie, boekdrukken zijn hobby. Na zijn verhuizing naar Oosterhesselen voelde hij zich erg thuis in Drenthe. Hij vond zich zelf een bevoorrecht mens.

- Uit het dagboek van Henk van der Velde -
Harm Jan Lesschen.
... dit dagboek begonnen, wegens te verwachten gebeurtenissen.
Henk van der Velde, negentien jaar oud, hield een periode in het jaar 1944 een dagboek bij over de gebeurtenissen in Oosterhesselen en omgeving. Jongelui die naar school gaan, samen gingen zwemmen, gingen kijken bij de neergestorte vliegtuigen. Een periode waarin hechte vriendschappen zijn ontstaan.

- Oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië -
Jan Pier Cleveringa.
Een verhaal over oorlogsslachtoffers, niet in Nederland maar in Nederlands-Indië. Een verhaal over mensen uit Oosterhesselen en Gees die al ver voor de Tweede Wereldoorlog naar Nederlands-Indië vertrokken en daar de ellende van de oorlog in de Jappenkampen moesten meemaken.
Johannes(Hans) Strick geboren te Oosterhesselen op 11 mei 1906 en overleden op 18 maart 1943 te Tarsao, Thailand;
Geesje (Gé) Havinga, geboren op 17 februari 1907 te Oosterhesselen en overleden op 9 juli 1944 in het vrouwenkamp Bangkinang op Borneo;
Jan Bos geboren op 29 september 1885 te Gees en overleden op 7 november 1945 in het kamp Mater Dolorosa.

- Un diplôme National de passeur -
Harm Jan Lesschen.
Op een avond in 1941 kloppen drie mannen aan de deur bij de familie Vrieling op Grevenberg. Het blijken drie ontsnapte krijgsgevangenen te zijn. Zij hebben geen idee waar ze zijn. Zij verblijven een paar dagen bij de familie Vrieling. Via een tussenstop in Zwinderen worden ze op de trein gezet in Hoogeveen en reizen terug naar België en Frankrijk. In 1952 krijgt de familie Vrieling een onderscheiding via het Franse Consulaat, een oorkonde getekend door Charles de Gaulle de president van Frankrijk.

Knop naar top

Archief
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is (gratis) voor publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. In verband met de corona maatregelen is het archief tot nader order gesloten.

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Tevens bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden. Tijdens de openingsuren kunt u tevens ons fotoarchief inzien.

Bent u in het bezit van foto's met oude dorpsgezichten, foto's van dorpsfeesten of optochten, oude familiefoto's of welke foto's van vroeger dan ook? Neem ze eens even mee naar ons fotoarchief en laat deze foto's daar scannen, zodat ze voor latere tijden bewaard blijven.

Combineer uw bezoek aan het archief met een bezoek aan onze expositieruimte.

Archivarissen:
Geert Engberts, telefoon (0524) 58 14 54, en Willy Gossen, telefoon (0524) 58 22 66.

Knop naar top

Expositie
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen hebben wij een expositieruimte ingericht van allerlei gebruiksvoorwerpen.

De expositieruimte is (gratis) voor het publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. In verband met de corona maatregelen is de expositie tot nader order gesloten.

In deze twee ruimtes zijn tal van oude gebruiksvoorwerpen te bekijken en wordt door de aanwezige vrijwilligers uitleg gegeven over het toenmalige gebruik van deze voorwerpen.

Indien u een kijkje wilt nemenin onze expositieruimte en archief, op een dag dat deze niet open is, in het kader van een familiedag, personeelsuitje of reünie, neem dan contact op met de beheerder.

Beheerder expositieruimte:
Jan Geitz, telefoon: (0524) 58 05 03, e-mail:

Knop naar top

Agenda 2021
 
Alle activiteiten onder voorwaarde dat de Corona-maatregelen het toelaten
 
12 oktLedenavond.
 Spreker: Dhr. Herman Posthumus met als onderwerp "Grenzen".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
09 novBegrotingsvergadering.
 Spreker: Dhr. Nico Vanderveen met als onderwerp "Van Kofschip tot
 winkelparadijs".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal
Schets Vincent van Gogh bij Zwinderen.
Schets Vincent van Gogh bij Zwinderen.

Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
25,00 Canon Klenckerheugte.
15,00 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
19,90 En de Boermarke van Gees in het bijzonder.
3,00 Fietsroute "De Toorn van Tunaer".
10,00 Genealogie Johanna Paulina Aberson.
5,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit
  de gemeente Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
2,00 Wandelroute "De Toorn van Tunaer".
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
35,00 Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand. Uitverkocht!
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
18,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2015 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari 2015 gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2020:

In verband met de Covid-19 pandemie en de daaruit voorvloeiende overheidsmaatregelen zijn er in 2020 geen activiteiten geweest.

Financieel verslag 2020:

Balans per 31 december 2020
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas135Algemene reserve10.577
Bank25.285Bestemmingsreserves13.612
Te ontvangen / Vooruit betaald0Te betalen / Vooruit ontvangen54
  Voordelig saldo1.177
    
 25.420 25.420

Staat van Baten en Lasten 2020
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift7.968Contributies11.286
Activiteiten22Subsidies866
Werkgroepen198Projecten boeken2.505
Archief en Expositieruimte1.830Overige baten252
Ledenwerving en Voorlichting0  
Projecten boeken2.505  
Overige kosten1.209  
Voordelig saldo1.177  
    
 14.909 14.909

Toelichting balans:

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief- en expositieruimte, reserve tijdschrift, en reserve publicaties.

Te ontvangen / vooruitbetaald
Deze post betreft vooruit ontvangen contributies voor 2021.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en het verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten van de vereniging.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Projecten boeken
Hieronder vallen de nagekomen opbrengsten van het in 2019 uitgegeven boek over Zwinderen alsmede vooruit ontvangen subsidies voor het in 2021 uit te geven boek Canon Klenckerheugte.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten van verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top