Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Expositie Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!

Historische informatie betreffende de stad Coevorden en de andere dorpen in de gemeente Coevorden vindt u op de historische website van de gemeente Coevorden. U vindt daar ook liks naar de andere historische verenigingen in de gemeente Coevorden: http://geschiedenis.coevorden.nl/

Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. G. Brinkman
 Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen - telefoon: 06-28 94 78 12
 e-mail:
-Penningmeester: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Ledenadm.: mevr. G. Duinkerken-Alting
 Weth. H. Euvingstraat 30, 7863 PM  Gees - telefoon: (0524) 58 14 76
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Rister 36, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: dhr H. ten Napel
 Toldijk 25, 7864 TL  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 13 68
 e-mail:
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2019: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2015 halve prijs).

Knop naar top

Laatste Nieuws
Tolhek op De Klencke
In het jaar 2013 hebben wij u in kennis gesteld van de plannen tot het oprichten van een tolhek bij het Tolhuis aan de Tolhuisweg op de Klencke.
De vereniging Natuurmonumenten heeft destijds de volledige medewerking toegezegd om te komen tot realisering van dit project. Echter in de verstreken tijd tussen september 2013 en heden is er bij Natuurmonumenten het een en ander gewijzigd. De leiding van de locatie De Klencke is gewijzigd en hierdoor zijn de gemaakte plannen onder in een lade beland. Gelukkig hebben wij de zaak met de huidige leiding weer kunnen oppakken en ligt het benodigde hout op dit moment te drogen in Nieuw Balinge. Wij hebben onze leden Hans Meijer en Lucas Jalving bereid gevonden het hout dusdanig te bewerken dat er een prachtig uitziend tolhek van kan worden gemaakt. Door Natuurmonumenten zal het benodigde hang- en sluitwerk worden besteld bij smid Masselink te Zweeloo. De verwachting is dat wij in de loop van 2019 over zullen kunnen gaan tot onthulling van dit object op De Klencke. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Ledenavond 8 oktober 2019
De heer Henk Nijkeuter neemt ons deze avond mee in de "Drentse sagen, legenden en volksverhalen". Op koude winteravonden werden ze rondom de haard verteld. Van sommige volksverhalen bestaan meerdere versies, bijvoorbeeld over de reuzen Ellert en Brammert.

Begrotingsvergadering 12 november 2019
Na afloop van de begrotingsvergadering zal mevrouw Hennie Kuyer, bekend van Radio Drenthe, ons vermaken met het programma "Lachen om de dagelijkse dingen". In dit programma wordt op luchtige wijze ingegaan op de dagelijkse gebeurtenissen in onze omgeving en verder in de wereld.

Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Van Liere Media, Emmen.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Nijland, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
Coop Oosterhuis, Edveensweg 14 te Oosterhesselen;
T.I.P., Dorpsstraat 47 te Gees.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2019-2 Knop naar nummer 2019-1 Knop naar nummer 2018-4 Knop naar nummer 2018-3

Nummer mei 2019, jaargang 19, nr 2.

- Nieuwlande 1940-1945 -
Jan Yke Dijkstra.
Het dorp Nieuwlande krijgt een verzetsmonument ter nagedachtenis aan het verzet, in deze plaats, in de Tweede Wereldoorlog.

- De evacuatie -
M. Claessen.
Op bevel van de Duitsers werden wij het huis uitgezet en er werd gezegd dat we moesten evacueren richting Duitsland. Geen mens wist waar naar toe.

- Op de brink van Giesbrögge en Nieuwlande -
Harm Jan Lesschen.
Dit maol niet één darp, maor twee tegeliek, umdat ze veul geliek hebt. Vrogger met kenaolen en wieken. In de oorlog is in beide darpen veul gebeurd. In de beelden en monumenten is dat naodrukkelijk te herkennen.

- 10 mei 1940 -
Harm Fröme.
Op 10 mei 1940 werden we om zes uur gewekt door onze moeder met de woorden: "Kinderen kom gauw uit bed, want het is oorlog." Ik was toen 12 jaar oud.

- Bij een oude foto -
Huib Minderhoud.
Het is een voornaam huis, het huis aan de Geserweg 8 in Oosterhesselen, en als zodanig is het ook gebouwd, als huis der gemeente, waar eens de burgemeester en later de gemeentesecretaris woonde, waar de raad samenkwam en waar in stilte verzet werd geboden.

- Fragmenten uit de geschiedenis van Oosterhesselen -
Jan Yke Dijkstra.
De eenmanskraak van Douwe Weima. De Duitse inval uit het verslag van Dietrich Kühn. Verslag van de burgemeester.
Knop naar top

Nummer januari 2019, jaargang 19, nr 1.

- Bijzondere dagen in het oude Drenthe -
Jan Yke Dijkstra.
Wist u dat de Drenten van het zandgebied tot ongeveer de eeuwwisseling (1800-1900) er een geheel eigen kalender op na hielden? In de jaren 1860-1880 kenden vele ouden niet de lijst van het twaalftal maanden en zij wisten in de zomer zo dagelijks niet of men zich in juni of juli bevond.

- Voormalig postkantoor Oosterhesselen: een juweel -
Huib Minderhoud.
Dit bijzondere huis staat in Oosterhesselen aan de Burgemeester De Kockstraat 27. De halve luiken aan weerszijden van de ramen, de geblokte voordeur met levensboom in het bovenlicht, de versierde daklijst en de bakstenen figuren in de witte bovenkant geven de voorgevel iet uitzonderlijks.

- Burgemeester de Kockstraat 27 -
Jenny Bremer-Schepers en Onno Tammens.
Het huis aan de Burgemeester de Kockstraat 27 (vroeger A 35) is gebouwd door de familie Naarding, die er altijd heeft gewoond. Tot 1923 was het postkantoor gevestigd in de boerderij van Schoemakers, op Burgemeester de Kockstraat 38.

- Zwinderen op jacht -
Kees van Dijk en werkgroep Monumenten Klenckerheugte.
Al in de middeleeuwen is de jacht belangrijk in Landschap Drenthe. En in kerspel Oosterhesselen is Zwinderen de plaats waar jagers rond het einde van de 18e eeuw vandaan kwamen.

- Toen en Nu -
Harm jan Lesschen.
Op de in het tijdschrift afgedrukte foto, van september 1924, staat centraal dokter Louwe Hendrik van der Velde in zijn nieuwe auto. Hij was huisarts in Oosterhesselen van 1923 tot 1945.

- "Denkt meester wal an Sint Pieter?" -
Harm Jan Lesschen.
Met deze woorden herinnerde oma Eising (Zwaantje Eising-Horsting) de schoolmeester, die op dat moment in Gees aan de school stond, aan het feest Sint Pieter op 22 februari in de jaren 1970-1977.
Knop naar top

Nummer november 2018, jaargang 18, nr 4.

- De familie Mensingh in Zwinderen (2) -
Werkgroep Monumenten van Klenckerheugte.
Deze bijdrage is een vervolg op de bijdrage in het nummer van september 2018.

- Vroeger, toen er nog winters waren -
Harm Jan Lesschen.
Dertien oude schoolschriften in de kleuren groen en paars en enkele schriften zonder kaft vormen samen het oude archief van de ijsvereniging De Pandijk.

- Ruilverkavelingen in de vroegere gemeente Oosterhesselen (2) -
Bernhard Hanskamp.
Deze bijdrage is een vervolg op de bijdrage in het nummer van september 2018.

- Het was de moeite waard -
Harm Jan Lesschen.
Het boekje "Het was de moeite waard" verscheen in 2006. Drie (voormalige) boeren uit het ruilverkavelinggebied doen hun zegje over deze ruilverkavelingen.
Knop naar top

Nummer september 2018, jaargang 18, nr 3.

- VVO 45 jaar, 1973-2018 -
Harm Jan Lesschen.
Hoe een voetbal-, gymnastiek-, handbal-, en muziekvereniging het initiatief namen tot het oprichten van een volleybalvereniging.

- Ruilverkavelingen in de vroegere gemeente Oosterhesselen -
Bernhard Hanskamp.
In het werkgebied van de Historische Vereniging is de afgelopen 75 jaar heel wat ruilverkaveld en veel geïnvesteerd door de overheid. Er waren maar liefst zeven ruilverkavelingen in deze periode.

- De familie Mensingh in Zwinderen -
Werkgroep monumenten van Klenckerheugte.
De naam "Mensingh" was in Zwinderen, zeker voor oudere bewoners een begrip. Zeker vanwege het "café Mensingh" dat er jaren lang heeft gestaan en in 1943 totaal is afgebrand. Wellicht ook omdat het één van de rijkste families van het dorp was.

Knop naar top

Archief
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is (gratis) voor publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 4 september, 21 september, 2 oktober, 19 oktober, 6 november, 16 november, 4 december en 21 december..

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Tevens bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden. Tijdens de openingsuren kunt u tevens ons fotoarchief inzien.

Bent u in het bezit van foto's met oude dorpsgezichten, foto's van dorpsfeesten of optochten, oude familiefoto's of welke foto's van vroeger dan ook? Neem ze eens even mee naar ons fotoarchief en laat deze foto's daar scannen, zodat ze voor latere tijden bewaard blijven.

Combineer uw bezoek aan het archief met een bezoek aan onze expositieruimte.

Archivarissen:
Geert Engberts, telefoon (0524) 58 14 54, en Willy Gossen, telefoon (0524) 58 22 66.

Knop naar top

Expositie
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen hebben wij een expositieruimte ingericht van allerlei gebruiksvoorwerpen.

De expositieruimte is (gratis) voor het publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 4 september, 21 september, 2 oktober, 19 oktober, 6 november, 16 november, 4 december en 21 december.

In deze twee ruimtes zijn tal van oude gebruiksvoorwerpen te bekijken en wordt door de aanwezige vrijwilligers uitleg gegeven over het toenmalige gebruik van deze voorwerpen.

Indien u een kijkje wilt nemenin onze expositieruimte en archief, op een dag dat deze niet open is, in het kader van een familiedag, personeelsuitje of reünie, neem dan contact op met de beheerder.

Beheerder expositieruimte:
Jan Geitz, telefoon (0524) 58 05 03.
Knop naar top

Agenda 2019
 
08 oktLedenavond.
 Spreker H. Nijkeuter: Drentse sagen, legenden en volksverhalen.
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
12 novBegrotingsvergadering.
 Spreker Hennie Kuyer: "Lachen om de dagelijkse dingen".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal
Het Yad Vashem monument in Nieuwlande.

Het Yad Vashem monument in Nieuwlande.

Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
  De geschiedenis van Zwinderen (verschijnt in de loop van 2019).
15,00 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
19,90 En de Boermarke van Gees in het bijzonder.
3,00 Fietsroute "De Toorn van Tunaer".
10,00 Genealogie Johanna Paulina Aberson.
5,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit
  de gemeente Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
2,00 Wandelroute "De Toorn van Tunaer".
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
18,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2015 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari 2015 gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2018:

13 febLezing Lute van de Bult over de klompenmakerij in Drenthe.
10 aprLezing Hans Eising over de Emstlandkampen.
26 julZomeravondmarkt te Gees.
09 oktLezing Albert Haar over de geschiedenis van de Drentse muziek.
13 novLezing Jans Tabak over de rouw in Drenthe.

Financieel verslag 2018:

Balans per 31 december 2018
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas71Algemene reserve10.939
Bank30.454Bestemmingsreserves18.104
Te ontvangen / Vooruit betaald0Te betalen / Vooruit ontvangen18
  Voordelig saldo1.464
    
 30.525 30.525

Staat van Baten en Lasten 2018
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift9.086Contributies12.013
Activiteiten485Subsidies1.123
Werkgroepen48Project boek9.875
Archief en Expositieruimte1.830Overige baten786
Ledenwerving en Voorlichting17  
Project boek9.875  
Overige kosten992  
Voordelig saldo1.464  
    
 23.797 23.797

Toelichting balans:

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief en expositie-ruimte, reserve tijdschrift, reserve publicaties en reserve project boek Zwinderen.

Te betalen/vooruitontvangen
Deze post betreft vooruitontvangen contributies voor 2019.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en het verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten van de vereniging.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Project boek
Hieronder vallen de kosten en ontvangsten ten behoeve van het in 2019 uit te geven boek over Zwinderen.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten van verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top