Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Agenda & Buurdorpen
Agenda - Archief - Deelgebiedscommissie 2 Buitengewoon Platteland
Vergaderverslagen


Verslag vergadering Deelgebiedscommissie 2 Buitengewoon Platteland
Datum: 17 juni 2008.
Locatie: Het Wapen van Aelden te Aalden
Aanwezig: Aanwezig: Dick Hoorn, Lammie Hadders, Willem Markenstein, Jan Oving, Jan Seubring, Henk Gortmaker (ambtelijke ondersteuning) en 2 personen op publieke tribune.
Afwezig (m.k.): Hanny Kleef, Geert Nijhoving en Rinkje Tietema.
Afwezig (z.k.): Eddy Everts.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Verslag vergadering 20 mei 2008
Henk geeft aan dat het onderhoud van het fietspad Geserveld wat lastig ligt. Het pad is te smal om machinaal te bewerken. Voor handmatig onderhoud is er te weinig budget. Willem stelt voor om nieuwe financieringsbronnen te zoeken, zoals bijvoorbeeld Leader. Hij heeft vernomen dat er in het kader van het project Vitaal Platteland (revitalisering) nog geld beschikbaar is. Henk zal dit opnemen met de collega van recreatie.

Ten aanzien van de dorpsommetjes geeft Henk aan, dat de organisatie binnen de gemeente wat problematisch verloopt. Een organisatieverandering bij de gemeente is daar mede debet aan. De gang van zaken levert de nodige frustratie op.

Hierna wordt het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Jan S. heeft een exemplaar van de fiets/wandelroute 'Schilderachtig Zweeloo' ontvangen. Het ziet er goed uit.

Willem heeft verzoek gekregen of deelgebied II zich sterk wil maken voor het prieel in Aalden bij de Korenhof. De gemeente wil aan het plaatsen geen medewerking verlenen. De reden hiervoor is onduidelijk. Alvorens een standpunt in te kunnen nemen zal er meer duidelijkheid moeten komen over de achtergrond van een en ander. Willem zoekt dit uit.

Dick en Jan S. hebben een gesprek gehad met wethouder Remmelts. De gemeente zal na de zomervakantie een evaluatie van het project Plattelandsontwikkeling starten. De evaluatie vindt plaats door mw. Buitenkamp (voorheen Hunzeproject). Richting de wethouder is aangegeven dat er het komende half jaar iets moet gebeuren met het project. De wethouder heeft verzocht de uitkomsten van de evaluatie af te wachten. Ze heeft aangegeven minder belang te hechten aan de structuur zoals die in de kadernota is aangegeven. De reden dat het in deelgebied II wat stroever loopt dan in andere gebieden kan wellicht worden gevonden in het feit dat in dit gebied de verengingen Plaatselijk Belang een actievere rol innemen. Daarnaast is er net een landinrichtingsproject afgesloten op grond waarvan de gebieden bij de Geeserstroom en de Aelderstroom opnieuw zijn ingericht. Per jaar is € 35.000 beschikbaar voor de 4 deelgebieden. Daarnaast is er een extra bedrag beschikbaar van €  25.000.

4. Stand van zaken
Dorpsommetjes
Is al het een en ander over gezegd.

Archeologische fiets- of wandeltocht
Er is een discussie gaande over nut en noodzaak van de route.

Kunstroute Dorpsgezichten
Er is een route uitgezet in overleg met de verengingen plaatselijk belang. Het wordt een route in de vorm van een acht met het centrale punt in Zweeloo/Aalden.

5. Vergaderschema 2008/2009
Bij de vergadering van 14 mei 2009 zal Hanny niet meer aanwezig zijn. De vergadering wordt verplaatst naar het Tramlokaal te Meppen. Willem zal de locatie reserveren.

6. Communicatie
Geen onderwerpen

7. Wat verder ter tafel komt
Jan S. wil voor de volgende vergadering graag een nieuw project op de agenda: De Prinses van Zweeloo.

Jan O. heeft vergadering van Toreco gehad. Alle VVV kantoren gaan weer open. In elk geval tot 31 oktober 2008 en misschien tot 1 januari 2009.

De heer Hutter (publieke tribune) heeft deelgenomen aan de natuurexcursie in Meppen. Hij doet de suggestie om dit ook te organiseren voor recreanten.

8. Sluiting
Dick sluit de vergadering nadat hij de aanwezigen heeft bedankt voor hun inbreng.

De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 25 augustus 2008 om 20:00 uur in Café Restaurant Deen te Oosterhesselen.
Terug


Verslag vergadering Deelgebiedscommissie 2 Buitengewoon Platteland
Datum: 20 mei 2008.
Locatie: Café 'De Inloop' (op De Knieplanden) te Zweeloo.
Aanwezig: Aanwezig: Dick Hoorn, Jan Oving, Jan Seubring, Rinkje Tietema, Lammie Harders, Willem Markenstein, Henk Gortmaker (ambtelijke ondersteuning) en 3 personen op publieke tribune
Afwezig: Eddy Everts en Hanny Kleef, Geert Nijhoving.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Verslag vergadering 26 februari 2008
Jan O. geeft aan dat het bedrag dat is vermeld voor de routes (€ 1500,--) exclusief BTW is. Er is wat gedoe rond de copyright van de te gebruiken kaart. Henk zal uitzoeken hoe het zit.

Willem gaat in op het onderwerp landschapsgericht ontwikkelen. Hij zou graag een landschapsontwikkelplan LOP) zien als bouwsteen voor de structuurvisie. Zoals het er nu staat komt het niet verder. Het moet worden gezien als een verzoek aan de gemeente. Hij stelt de volgende formulering voor: Deelgebied II opteert voor LOP.
Is het fietspad Geeserveld aangemeld in het kader van het pmjp of niet? Henk zal dit natrekken.

De heer Schepers (publieke tribune) geeft aan dat de gemeente herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd aan het fietspad, maar dat dit zeer slecht is gebeurd. Ook is de ontbrekende schakel met het betonpad naar Zwinderen nog niet gerealiseerd. Wellicht moeten er raadsleden worden benaderd.

Hierna wordt het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.

4. Stand van zaken
Dorpsommetjes
-Jan O. geeft aan dat nog niet bekend is wanneer de presentatie is van de
 dorpsommetjes. Het gaat in totaal om 5 routes. Hij vraagt zich af hoe het staat met de website. Wat is de stand van zaken? Henk zal dit natrekken.
-Willem legt uit dat het dorpsommetje Meppen bij de VVV Gees/Meppen wordt
 verspreid en daarnaast ook huis aan huis via Dorpsbelangen Gees. Men heeft aangegeven nog 750 exemplaren tekort te komen. Via de gemeente (dhr. Meijering) zou dit worden geregeld.
-Jan O. merkt op dat de kaartjes €1,00 per stuk kosten. Wat gebeurt er met dit geld?
 Wanneer het een initiatief is van het deelgebied lijkt het logisch dat het geld terugvloeit naar deelgebied II.
-Rinkje vraagt of de routes aansluiten op de routes van Gees. Jan legt uit dat dit bij
 sommige het geval is en dat er bij andere aan gewerkt wordt.


Archeologische fiets- of wandeltocht
De werkgroep heeft de route van ongeveer 40–45 km gefietst. De route ligt in een 8-vorm en kan derhalve worden gesplitst. De leden van de werkgroep zijn bezig met het schrijven van stukjes tekst. Archeoloog Tjalling Waterbolk is bereid gevonden een voorwoord te schrijven. De voorlopige begroting loopt aardig op (bordjes etc.).

Kunstroute Dorpsgezichten
-De opening van de route staat gepland voor 23 september 2008. Wordt heel
 spectaculair. Er ligt een toezegging van de gemeente van € 9.000,00 en van Woonservice van € 10.000,00. Er is overleg gevoerd met de verenigingen plaatselijk belang. Zij hebben mogelijke locaties aangedragen. De samenwerking verloopt uitermate plezierig. De route is in principe een fietsroute met de mogelijkheid om hem met de auto rijden. De route is eveneens een 8. De eerste kunstwerken zijn al uitgezocht. Het conserveren van beelden blijkt niet altijd handig. Soms is het opnieuw maken goedkoper.
 Moeten we ons zo langzamerhand de vraag stellen hoeveel routes een gebied aan kan?
-De heer Hutter (publieke tribune) vraagt of er mogelijkheden zijn voor een
 natuureducatieve route? Dick geeft aan op zich wel voorstander te zijn, maar een dergelijke route is wel seizoensafhankelijk. Het lopen/fietsen van een dergelijke route onder begeleiding werkt vaak beter. Willem zegt dat natuurorganisaties al het een en ander hebben. Het onderhoud van de routes vormt een groot probleem.

6. Communicatie
De heer Veld (publieke tribune) zegt dat de website eindelijk 'bij' is. Moet wel in de gaten worden gehouden. Met name ook agenda vergaderdata. Goedgekeurde verslagen graag z.s.m. plaatsen.

7. Wat verder ter tafel komt
Lammie: Op 29 mei is er een natuurwandeling in Meppen onder begeleiding van Willem Markenstein. De start is om 19:00 uur tegenover de ingang van camping De Bronzen Emmer.

Jan S.: Is er nog iets vernomen over de problematiek rond de VVV’s?
Besloten wordt te wachten op de uitkomsten uit de raadsvergadering. In Coevorden zal Toreco de activiteiten van de VVV’s overnemen. Het is niet bekend of ze ook de bemensing overnemen. Half juni zal er meer informatie naar buiten komen.

Willem: Is er al iets bekend over de plannen rond het voormalige perceel Seubers?
Er wordt eerst een dorpsvisie Zweeloo/Aalden opgesteld. Is deze al besproken in de raadscommissie? Henk zal dit natrekken.

Jan O.: Constateert dat de belangstelling voor de ecologische hoofdstructuren wat afneemt. De provincie heeft een kaart gepubliceerd. Er is veel ongerustheid onder de agrariërs. Dick geeft aan dat een en ander in 2018 moet zijn afgerond. De vraag is of er dwang mogelijk is. Het tempo lijkt te laag. Daarom zoeken naar mogelijkheden.

De heer Schepers: Geeft aan dat hij in het verleden heeft gepleit voor het zogenaamde bodepad in de Kerkhorsten. Heeft de commissie hier nog iets mee gedaan? De commissie heeft reactie ontvangen van Natuurmonumenten. De start van de werkzaamheden staat gepland voor eind 2008.

In Oosterhesselen is ooit een bouwstop opgelegd t.a.v. de bouw van een zwembad bij een monumentale boerderij. Er is nu een muur geplaatst. Dit soort ontwikkelingen verpest de oude historische sfeer.

Willem: Wellicht kan het onderhoud van fietspaden worden meegenomen in het kader van de pmjp. Dick neemt dit mee in het gesprek met de wethouder.

Henk: Beide ambtelijke ondersteuners zijn 3 juli met vakanti e. Besloten wordt om de op 3 juli geplande vergadering te verplaatsen naar 17 juni 2008.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering nadat hij de aanwezigen heeft bedankt voor hun inbreng.

De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 17 juni 2008 om 20:00 uur in het Wapen van Aelden te Aalden.
TerugVerslag vergadering Deelgebiedscommissie 2 Buitengewoon Platteland

Datum: 10 april 2008.
Locatie: Het Dorpshuis te Zwinderen.
Aanwezig: Dick Hoorn, Jan Oving, Jan Seubring, Willem Markenstein, Hanny Kleef, Geert Nijhoving en Tineke Kuipers (ambtelijke ondersteuning), voorts de heer Veld op de publieke tribune.
Afwezig: Eddy Evers, Lammie Hadders en Rinkje Tietema.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Een speciaal welkom aan het nieuwe commissielid Geert Nijhoving.

2. Verslag vergadering 26 februari 2008
Naar aanleiding van het verslag wordt gemeld dat de heer Kerssies heeft laten weten dat het Bodepad in ere hersteld wordt.
Het verslag wordt overigens zonder opmerkingen vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Een aantal opmerkingen worden geplaatst
Agenda's deelgebiedscommissie moeten eerder gepubliceerd worden.
-De website wordt onvoldoende bijgehouden, waar het gaat om verslagen en
 agenda's.
-Dorpsbelangen in het vervolg de agenda toesturen via e-mail.

Terugkoppeling voorzittersoverleg
Aan de orde is geweest:
1. Ambtelijke ondersteuning: Mevrouw Martha Buitenkamp is aangetrokken voor de
 evaluatie van de deelgebieden.
2.Is er nog voldoende inzet bij de commissies?
3.Het deelgebied zal een rol krijgen bij het ontwikkelen van de Brede Visie gemeente
 Coevorden. Hoe die rol zal worden ingevuld is nog niet helemaal duidelijk.

Agenda van dit deelgebied toont nauwelijks nieuwe zaken.
De voorzitter stelt voor om volgende vergadering voorafgaande aan de openbare vergadering een terugkoppeling te houden over de het functioneren van het deelgebied tot nu toe. De kadernota geeft onder meer aan dat het deelgebied eigen initiatieven ontwikkeld; een platform vormt van bewoners van het gebied. Elk deel gebied kent een aantal speerpunten. Hoe kunnen we als commissie hier meer handen en voeten aangeven.

Ingekomen is:
Projectplan kunstenaarsdorp Zweeloo. Het plan wordt door de deelgebiedscommissie ondersteund.

4. Stand van zaken
Dorpsommetjes
De folders 'Rondje Meppen' zijn klaar. Ze worden verdeeld over diverse
 uitgiftepunten.
Oosterhesselen heeft een vijftal wandelroutes in beeld gebracht en vraagt of het
 deelgebied een bijdrage wil doen in het drukken van de folders. Het deelgebied zegt
 een bijdrage van € 1.500 toe.
De routes en folders die klaar zijn kunnen nu op de website worden gepubliceerd.

Archeologische route
Op 29 april vindt er opnieuw overleg plaats over deze route.

Dorpsgezichtenroute
Het project 'Dorpsgezichten' is positief beoordeeld.

5. Landschapsgericht ontwikkelen.
De gemeente is bezig met het opstellen van een brede visie, maar is het niet van belang om eerst een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) op te stellen alvorens aan een brede visie te beginnen. Dat is de vraag de heer Markenstein stelt. Een LOP zou als bouwsteen kunnen dienen voor een bredere visie. We moeten immers zuinig zijn met ons gebied en ontwikkelen met respect voor het gebied. Een landschapsconsulent bij de gemeente zou dan a la welstandscommissie ontwikkelingen in het landelijke gebied kunnen toetsen.

De voorzitter deelt mee dat de gemeente voor een andere route kiest. Ze wil een brede visie op stellen en hierbij de deelgebiedscommissies nadrukkelijke betrekken en een rol geven in het traject. De commissie bij monde van de voorzitter spreekt de hoop uit dat de gemeente het brede visie verhaal tot een gewenst resultaat zal brengen en voldoende voorbereid is op een dergelijke klus.

6. Communicatie
Geen onderwerpen.

7. Wat verder ter tafel komt
De heer Habers heeft te kennen gegeven niet in de deelgebiedscommissie te willen stappen. De voorzitter zal Geesje Heling vragen om zitting te nemen.

Mevrouw Kleef geeft aan het eind van het jaar te willen aftreden. Afgesproken wordt om na te denken over haar vervanging en dorpsbelangen daarbij te betrekken.

De heer Markenstein vraagt of de ontbrekende schakel van het fietspad langs de Geserstroom is aangemeld in het kader van het pMjp. De heer Hazelaar zal worden gevraagd of dit is gebeurd.

De heer Veld geeft aan dat de website niet meer actueel is wat betreft de samenstelling van de commissie.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering nadat hij de aanwezigen heeft bedankt voor hun inbreng.

De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 20 mei 2008 om 20:00 uur in Café 'De Inloop' (op De Knieplanden) te Zweeloo.
TerugVerslag vergadering Deelgebiedscommissie 2 Buitengewoon Platteland

Datum: 26 februari 2008.
Locatie: Hotel/Café/Restaurant (HCR) Hegen, Wezuperstraat 15, 7852 TG  Wezup.
Aanwezig: Dick Hoorn, Jan Oving, Jan Seubring, Rinkje Tietema en Henk Gortmaker (ambtelijke ondersteuning). Voorts zijn er 5 personen aanwezig op de publieke tribune, waaronder de heer B. Wubs van Radio Loco.
Afwezig: Eddy Evers en Hanny Kleef. Lammie Hadders, Willem Markenstein, Geert Nijhoving.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Hij geeft aan wat teleurgesteld te zijn over de lage opkomst bij de commissieleden.

2. Verslag vergadering 17 januari 2008
Rinkje vraagt of er iemand naar de Leaderconferentie is geweest.
Dit punt komt terug bij agendapunt 5.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.

4. Stand van zaken
Dorpsommetjes
De nieuwe wandelroute Gees-Meppen is nog niet gepubliceerd.
De heer Schepers attendeert er op, dat er een toezegging ligt vanuit de herinrichting Mars- en Westerstroom (info-avonden september 2007) met betrekking tot de aanleg van een pad Oosterhesselen-Aalden. Het pad is echter nog niet gerealiseerd. Wel zijn een nieuwe brug en een veekering gereed. De laatste berichten die hij heeft ontvangen zijn, dat het te nat zou zijn voor de verdere aanleg van het pad.
Afgesproken wordt, dat de gemeente een brief stuurt aan de heer A. Kerssies van Natuurmonumenten met een verzoek om opheldering.

Archeologische route
Dick heeft op 13 februari 2008 een bespreking gehad met de werkgroep. Op 18 maart wordt een eerste aanzet gemaakt voor de tocht. Hij geeft een korte toelichting op het project.
In Zweeloo wordt gewerkt aan een route Schilderachtig Zweeloo. Beide routes moeten op elkaar worden afgestemd. Het ligt in de bedoeling om te zijner tijd een lezing, tentoonstelling o.i.d. te organiseren. De tocht zal ongeveer 50 km lang worden. Het mooiste zou zijn indien er een acht van 2 keer 25 km van gemaakt kan worden. Dan zou het wellicht ook een wandeltocht kunnen zijn. In principe wordt de tocht uitgezet als fietstocht.

Buitenfair
Geen nieuws. De organisatie van de fair heeft nog geen contact opgenomen.

Dorpsgezichtenroute
Er is een financieringsaanvraag onderweg naar de provincie. De opening staat gepland op 23 september 2008. Het idee is om op 20/25 locaties beelden te plaatsen. De beelden komen uit de kunstroute Schoonoord. De opbouw van de route zal een periode van 5 jaar in beslag nemen. De plaatselijke belangenverenigingen worden er bij betrokken.

5. Terugkoppeling ILG
Er is een bijeenkomst geweest op 4 februari 2008.
Er is geld beschikbaar voor plattelandsontwikkeling Ook Leadergelden.
Emmen en Coevorden vormen samen 1 deelgebied. De subsidieverdeling is als volgt: 1/3 Leaderpot, 1/3 gemeente/provincie en 1/3 anderszins. Er komt een aparte pot voor kleine projecten (tot € 25.000).

Na een inleiding werden de aanwezigen in groepjes verdeeld om projecten aan te dragen.
De tijd was erg kort. Het traject voor het aanvragen van geld voor projecten is erg langdurig. Er is voorts een enorme controle op de afwikkeling. Er is geen voorfinanciering mogelijk. Aanvragen kunnen worden ingediend door het deelgebied, verengingen Plaatselijk Belang en particulieren. Informatie over hoe een aanvraag moet worden ingediend is vaak bij organisaties niet bekend. Dat is jammer.
De algemene indruk is: te veel commissies, te veel overleggen, te veel bureaucratie.
Er bestaat een zekere mate van angst of kleinere projecten wel aan de bak komen.

6. Meedenken nieuw toeristisch beleidsplan
De beleidsnota van de gemeente is per 1 januari 2007 verlopen. Er moet derhalve een nieuwe nota worden opgesteld. Vaststelling van de nieuwe nota staat gepland voor december 2008.
Jan Oving vraagt of de gemeente al ideeën heeft. Hij betreurt het dat de gemeente geen voorzet heeft gegeven. Welke rol heeft de deelgebiedscommissie?
Dick geeft aan dat de commissie een adviserende en ondersteunende rol heeft.
Jan Seubring pleit er voor dat plannen via het deelgebied worden ingediend. Anders heeft de deelgebiedscommissie geen meerwaarde.
Dick geeft aan het te betreuren dat de energie die gebruikt is om te mopperen op de commissie niet gebruikt wordt om concrete projecten in te dienen.
De heer Hutter zegt dat concreter werken meer belangstelling voor de deelgebiedscommissie zal opleveren.
Jan Seubring zegt dat er geluiden zijn dat het formuleren van beleid juist remmend werkt.
De heer Hutter vraagt of het vorige plan geëvalueerd is.
Dick geeft aan dat er een vraagt ligt van de gemeente of we ideeën hebben.
Afgesproken wordt, dat Jan Oving, Jan Seubring en Dick een reactie zullen formuleren.

7. Communicatie
geen onderwerpen

8. Wat verder ter tafel komt
De heer B. Wubs geeft aan dat zijn bezoek een tweeledig doel heeft. Enerzijds wil hij Radio Loco buiten de stad brengen en anderzijds wil hij de deelgebiedscommissies meer bekend maken met de mogelijkheden van Radio Loco.
In zijn beleving zijn de deelgebiedscommissies nagenoeg onzichtbaar. De commissie moeten zich zelf meer body geven. Dit zou kunnen door:
- een goede pr;
- gebruik te maken van de mogelijkheden van de media;
- zich zelf meer te profileren.

De wat negatieve spiraal moet worden doorbroken.
'Gebruik ons, wij gebruiken jullie.'

Dick geeft aan het bezoek van de heer Wubs zeer op prijs te stellen. De commissies zijn nog wat zoekende naar een imago. Het opstellen van gebiedsontwikkelplannen komt nog niet erg van de grond. De vraag is of het wel van de grond komt nu enkele dorpen een eigen plan maken. Hij gaat vervolgens in op de taken en bevoegdheden van de deelgebiedscommissies. Er is gestart met kleinschalige projecten. De verbreding stokt enigszins.

De heer Wubs zegt elan te missen bij de commissies. Dit kan mede worden bereikt middels een goede communicatie. Zo is b.v. de website niet volledig. Het project heeft een lange weg nodig. Niet kijken wat we missen, maar wat we kunnen.

De heer Schepers merkt op dat het college jaarlijks op bezoek komt bij de verengingen Plaatselijk Belang. Hoe moet dit worden gezien in relatie tot de deelgebieden?

Dick geeft aan dat hij de bijeenkomsten van de deelgebiedscommissie niet negatief beleefd. Het glas is wat hem betreft nog steeds halfvol.
Het aanbod van de heer Wubs wordt meegenomen.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering nadat hij de aanwezigen heeft bedankt voor hun inbreng.
TerugVerslag vergadering Deelgebiedscommissie 2 Buitengewoon Platteland

Datum: 17 januari 2008.
Locatie: Restaurant 'Het Tramlokaal', Mepperstraat 3, 7855 PH  Meppen.
Aanwezig: Jan Oving, Jan Seubring, Lammie Hadders, Rinkje Tietema, Willem Markenstein en Tineke Kuipers (ambtelijke ondersteuning). Voorts is 1 persoon aanwezig op de publieke tribune.
Afwezig: Dick Hoorn, Eddy Evers en Hanny Kleef

1. Opening
Bij afwezigheid van de heer Hoorn neemt de heer Seubring het voorzitterschap op zich en opent de vergadering.

2. Verslag vergadering 4 december 2007
De heer Oving merkt op dat het verslag op een aantalpunten uitgebreider zou mogen omdat het anders voor een buitenstaander die de verslagen leest op de site niet te volgen is. Hier aan zal aandacht worden besteed.
Overigens worden de notulen zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Op 4 februari aanstaande zal er een leaderconferentie gehouden in hotel Van der Valk te Assen. Uitnodigingen volgen.
Onder de aanwezigen rijst de vraag of de in te dienen projecten via het deelgebied moeten lopen. Zo niet wat is dan nog de rol van de deelgebiedscommissie zoals we die nu kennen in het hele leader verhaal. Er wordt van uitgegaan dat daar 4 februari meer duidelijkheid over komt.

Ingekomen zijn de volgende stukken:
-de dorpsvlegel;
-Verzoek studente uit Leiden die in contact wil komen met vrouwen tussen de 20 en
 35 jaar die woonachtig zijn in Oosterhesselen.

Mededelingen:
-Toreco-vergadering is bezocht en ze zijn heel erg tevreden over het aantal
 overnachting het afgelopen jaar. Verder liggen op dit moment de activiteiten vooral op het gebied van 600 jaar stadsrechten Coevorden.
-Jan Seubring neemt deel aan werkgroep Multifunctioneel Centrum Welzijn en
 Gezondheidszorg. Diverse partijen zoals de Korenhof Laveste, Woonservice, Drieluik, huisartsen overleggen over gebruik van ruimtes. Wegens omstandigheden kan hij niet langer deelnemen en vraagt of er binnen de commissie leden zijn die zitting zouden willen nemen in de werkgroep. De heer Markenstein geeft aan dat hij bereid is zitting te nemen. Een en ander in overleg met mevrouw Kleef.
-Geert Nijhoving uit Meppen is bereid om zitting te nemen in de
 deelgebiedscommissie.

4. Stand van zaken
Dorpsommetjes
De folders voor de wandelroute in Meppen zijn nagenoeg compleet. Met betrekking tot de wandelroutes zal contact worden gezocht met de afdeling Communicatie om te bezien of er mogelijkheden zijn om te publiceren op de gemeentelijke website.

Dorpsgezichten
Er is contact geweest met de gemeente en de provincie om de subsidiemogelijkheden te bespreken. Het project is enthousiast ontvangen.

Archeologische route
De opzet van de route zal 13 februari verder worden besproken

Buitenfair
Geen nieuws.

5. Inventarisatie/aanleveren projecten
1. Ontbrekende schakel fietspad Zwinderen Staatsbosbeheer;
2. Revitalisering van fietsroutes/paden;
3. Dorpsgezichten;
4. Archeologische routes.

6. Benoeming gebiedsambassadeur
Geen nieuws.

7. Communicatie
Tineke maakt voor de nieuwe plattelandskrant een stukje over het Deelgebied II.

8. Wat verder ter tafel komt
Er moet nu worden voorzien in een aantal vacatures. Tineke en Dick benaderen mogelijke kandidaten.

Er moet een rooster van aftreden worden opgesteld. Twee leden per jaar treden af en zijn herkiesbaar. Tineke zal een rooster maken.

9. Sluiting
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.
TerugVerslag vergadering Deelgebiedscommissie 2 Buitengewoon Platteland

Datum: 4 december 2007.
Locatie: Café 'De Inloop' te Zweeloo.
Aanwezig: Dick Hoorn, Jan Oving, Jan Seubring, Hanny Kleef, Lammie Hadders, Rinkje Tietema, Willem Markenstein en Tineke Kuipers (ambtelijke ondersteuning), voorts is 1 persoon aanwezig op de publieke tribune.
Afwezig: Eddy Evers.
Gast: de heer Adri de Fluiter.

1. Opening
Dick Hoorn opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom voor onze gast van vanavond. Dick stelt voor om hem maar meteen het woord te geven.

De stichting natuurkunst Drenthe organiseert voor een periode van 5 jaar een Kunst- en natuurwandeling in Schoonoord. Van diverse kunstenaars staan er werken langs de wandelroute. Een aantal van deze kunstwerken zijn prima geschikt om permanent tentoon te stellen. Het idee is om deze beelden te plaatsen in de verschillende dorpen die in de lijn liggen van De Kiel-Coevorden. Daaraan vastgekoppeld zou een kunst-fietsroute kunnen worden ontwikkeld. De gemeente bij monde van de heer Everts heeft zich enthousiast over het initiatief uitgelaten. Als de beelden eenmaal geplaatst zijn, komt het onderhoud ervan voor de gemeente Coevorden. De Provincie zal een bijdrage verstrekken vanuit het leadergeld.

De commissie vindt het een bijzonder leuk initiatief. De route zal ongeveer 25 km lang zijn en ook door het deelgebied I lopen. Dick zal het een en ander kortsluiten met de heer de Fluiter, deelgebied I en de plaatselijke belangen.

2. Verslag vergadering 25 oktober 2007
Jan Hoving = Jan Oving.

Dick leest de brief voor van 9 maart 2007 waarin uitleg wordt gegeven over de verplaatsing van de bushaltes buiten het dorp. Men vindt de inhoud nogal schokkend en het gaat uit van totaal verkeerde argumenten.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Bijeenkomst ILG op 27 november was een goede bijeenkomst, maar roept ook een aantal vragen op. De subsidieaanvragen gaan via gebiedscommissie Emmen-Coevorden. Kan de ontbrekende schakel fietsverbinding Zwinderen-Geeserbos ook worden opgenomen in het ILG-programma. Zo zijn er meer projecten zoals de archeologische route rond Zweeloo.

4. Stand van zaken
Dorpsommetjes
Er wordt bezien of het mogelijk is de informatie over de ommetjes toegankelijk te maken via de website. Het drukwerk van de route rond Meppen ligt bij het Drenthe College. Het eerste resultaat was wat teleurstellend. Komt een nieuwe druk.

Buitenfair
In afwachting van reactie.

5. Gebiedsomgevingsplan
In het voorzittersoverleg is aan de orde geweest hoe om te gaan met de gebiedsomgevingsplannen en visies. De gemeente Coevorden gaat aan slag met een totale visie voor het gehele buitengebied van de gemeente. Zij moet die doen in het kader van de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tussen nu en 2 maanden komt zij met een plan van aanpak. Verschillende dorpen zijn nu bezig met onderzoeken voor hun dorp. De BOKD heeft inmiddels een plan voor een GOP bij de wethouder ter tafel gebracht.
De commissie spreekt haar hoop uit dat de gemeente snel komt met een plan van aanpak, want nu bestaat de indruk dat elke organisatie er mee aan de haal gaat.

6. Benoeming gebiedsambassadeur
Geen nieuws.

7. Communicatie
Tineke maakt voor de nieuwe plattelands krant een stukje over het deelgebied II.

8. Wat verder ter tafel komt
Er moet nu worden voorzien in een aantal vacatures. Tineke en Dick benaderen mogelijke kandidaten.

Er moet een rooster van aftreden worden opgesteld. Twee leden per jaar treden af en zijn herkiesbaar. Tineke zal een rooster maken.

9. Sluiting
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 17 januari 2008 om 20:00 uur in het Tramlokaal te Meppen.
TerugVerslag vergadering Deelgebiedscommissie 2 Buitengewoon Platteland

Datum: 25 oktober 2007.
Locatie: Café Deen te Oosterhesselen.
Aanwezig: Dick Hoorn, Jan Oving, Jan Seubring, Hanny Kleef en Henk Gortmaker (ambtelijke ondersteuning). Voorts is 1 persoon aanwezig op de publieke tribune.
Afwezig: Jan Schepers, Rikus Hoving, Eddy Evers, Willem Markenstein, Rinkje Tietema, Lammie Hadders.

1. Opening
Dick Hoorn opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ook de aanwezige op de publieke tribune wordt welkom geheten.

2. Verslag vergadering 11 september 2007
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
- tijdschrift Platteland (circuleert);
- uitnodiging bijeenkomst ILG op 27 november;
- uitnodiging ondernemersvereniging Zweeloo (Jan gaat).

4. Stand van zaken
Dorpsommetjes
De op 10 oktober geplande bijeenkomst is verplaatst.

Buitenfair
Er is overleg geweest met de organisatie van de muziekmanifestatie in Oosterhesselen. Het muzikale programma biedt ruimte voor een fair. Welk budget is beschikbaar? Dit in verband met de te maken kosten. Als deelgebied gaan we niet iets organiseren. Er is een aparte stichting opgericht voor het muzikale gebeuren. Qua verzekering etc. is het handiger om ook de fair in de stichting onder te brengen.
De heer Hutter (publieke tribune) wijst op het fonds projecten van de Rabobank.

Archeologische fietstocht
Er is een commissie samengesteld bestaande uit:
J. Warmolts, G. de Leeuw, H.J. Lesschen, R. Hoving en D. Hoorn.
Er is een afspraak gemaakt voor een eerste overleg begin november.

5. Gebiedsomgevingsplan
Dick geeft aan dat er nogal wat ophef is ontstaan over dit onderwerp.
De gemeente heeft een gesprek gehad met de BOKD. Door de BOKD is een projectvoorstel gemaakt voor een belevingsonderzoek per kern. Dit voorstel werd door de gemeente niet geaccepteerd. De gemeente zit meer op de lijn van een onderzoek voor het gehele deelgebied. De BOKD zou te veel vanuit de dorpen redeneren. Gemeente en BOKD zijn niet tot overeenstemming gekomen.
Nadien heeft de BOKD gereageerd richting de dorpen. Dit heeft geleid tot een stroom van reacties. Een belevingsonderzoek voor het gehele deelgebied exclusief de dorpen lijkt niet handig.
Dick zal een en ander in het volgende voorzittersoverleg (19 november) aankaarten. Hij heeft ook contact gehad met de voorzitter van Plaatselijk Belang Oosterhesselen. Het schijn dat Domesta een soort van belevingsonderzoek in Oosterhesselen gaat doen.
Men snapt het niet meer. Mag het deelgebied zich alleen bemoeien met het buitengebied? Jan en Dick hebben het gevoel in het overleg met de BOKD als kinderen te zijn behandeld. Zo langzamerhand zien ze het deelgebied als een fopspeen van de gemeente.

6. Benoeming gebiedsambassadeur
Jan is er nog niet verder mee.

7. Vervanging commissielid
Besloten wordt om dit onderwerp na afloop van de vergadering in beslotenheid te behandelen.

8. Communicatie
Geen onderwerpen.

9. Wat verder ter tafel komt
Jan Hoving vraagt of er een rooster is voor het aftreden van de commissieleden.

Dick vraagt of er ooit reactie is ontvangen op de brief aan de gemeente over de bushaltes.
Henk geeft aan dat er een reactie is ontvangen. Hij zal Dick een kopie sturen.

Dick zegt een verzoek bij de gemeente neergelegd te hebben om de heer Eekhout een lezing te laten verzorgen. Komt er nog een reactie?
Henk zal dit nagaan.

10. Sluiting
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 4 december 2007 om 20:00 uur in Café 'De Inloop' te Zweeloo.
TerugVerslag vergadering Deelgebiedscommissie 2 Buitengewoon Platteland

Datum: 11 september 2007.
Locatie: de Bibliotheek te Oosterhesselen.
Aanwezig: Dick Hoorn, Rikus Hoving, Eddie Evers, Willem Markenstein, Jan Oving, Jan Seubring, Rinkje Tietema, en Henk Gortmaker (ambtelijke ondersteuning). Voorts zijn 5 personen aanwezig op de publieke tribune.
Afwezig: Jan Schepers, Hanny Kleef.

1. Opening
Dick Hoorn opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ook de aanwezigen op de publieke tribune worden welkom geheten.

2. Verslag vergadering 12 juni 2007
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
-E-mail van Rotaryclub over te ondersteunen project. Is in vergadering van april aan
 de orde geweest. Henk zal contact opnemen.
-Uitnodiging van deelgebied III voor vrijwilligersavond op 4 oktober 2007.
-Dick heeft ooit contact gehad met iemand van Landschapsbeheer Drenthe om iets te
 komen vertellen over LBD. In verband met het faillissement heeft Dick geprobeerd contact te krijgen. Dit is niet gelukt. Besloten wordt om dit even te laten rusten.
-De vergadering van 17 oktober over de wandelpaden is verplaatst naar
 10 oktober 2007.
-Op 28 juni heeft er overleg plaatsgevonden met de voorzitters van de verenigingen
 Plaatselijk Belang. Afgesproken is onder meer om een aparte bijeenkomst te houden voor de deelgebieden over de ILG.

4. Stand van zaken
Dorpsommetjes
Op 10 oktober is er een vervolgoverleg met alle deelgebieden gepland. Er is afgesproken dat de gemeente alle inventariseert en op kaart zet. Voorts zullen de mogelijkheden om de routes op de website te plaatsen worden bekeken. Deelgebied I heeft contact met Drenthe College over het maken van een folder. De route van Meppen lift hier in mee. Het wachten is op de drukproeven. De kosten kunnen worden gedekt uit het budget voor deelgebied II. Na 10 oktober zal de werkgroep worden bijgepraat.

Willem geeft aan dat de doelstelling van het project zo langzamerhand is bereikt. Het project kan daarom worden beëindigd.

Buitenfair
Er zijn contacten gelegd met de organisatie van de fair in Oosterhesselen.
Wordt vervolgd.

5. Voorbereiding gesprek met BOKD over gebiedsomgevingsplannen
Dick heeft op 18 september gesprek met gemeente en BOKD.
Er is een projectvoorstel opgesteld. Hierin wordt aandacht gegeven aan:
- beleving van de bewoners in het gebied;
- actieplan per dorp;
- gezamenlijke agenda deelgebied.

Het projectvoorstel zal naar de leden worden gezonden. Eventuele reacties moeten voor 18 september naar Dick worden gezonden.
In de volgende vergadering vindt een terugkoppeling plaats van het overleg met de BOKD.

6. Opzet archeologische fiets- of wandeltocht in het gebied
In een van de vorige vergaderingen is over dit onderwerp gesproken met de heer J. Warmolts. Dick heeft hierop een gesprek gehad met J. Warmolts en H.J. Lesschen. Zij zijn erg enthousiast. Er zijn ook contacten gelegd met de heer G. de Leeuw. Hij wil ook wel meewerken.
Er zal een route worden gepland aan de hand van archeologische vondsten.
Er wordt een commissie geformeerd bestaande uit: Dick Hoorn, Rikus Hoving, Harm-Jan Lesschen, Gert de Leeuw en Jan Warmolts.

7. Benoeming gebiedsambassadeur
Dick geeft het woord aan Jan Seubring.
Jan heeft in de vakantie na zitten denken over de activiteiten van deelgebied II.
In zijn ogen moet het meer zijn dan alleen wandelpaden etc. Hij heeft contact gehad met Adri Ooms (Da's nou Drenthe). Het gaat in zijn algemeenheid om wonen, werken en leven.
Er moeten niet op voorhand belemmeringen worden opgeworpen. Drenthe wordt b.v. niet geassocieerd met werken. Scholen zijn ook belangrijk. Met betrekking tot het aspect leven moet worden gekeken naar de relatie gemeente/dorpen.
Jan heeft het idee om te kijken of er een gebiedspromotor moet worden aangesteld (niet vanuit de Gemeente). Een soort van bemiddelaar. Het idee zou kunnen worden meegenomen in het gebiedsomgevingsplan. Er zal moeten worden gekeken hoe een en ander gefinancierd kan worden. Wellicht kan de ambassadeur voor alle 4 deelgebieden opereren.

Het idee wordt goed ontvangen. Jan gaat het verder uitwerken.
Het idee wordt meegenomen in het overleg met de BOKD.

De heer Hutter op de publieke tribune merkt op dat schaalvergroting de grootste oorzaak is van de afstand tussen gemeente en burger.

8. Communicatie
Geen actie.

Vanaf de publieke tribune wordt opgemerkt, dat de website niet actueel is.
Zo kloppen de vergaderdata o.a. niet meer. Henk zal dit aan de orde stellen.

9. Wat verder ter tafel komt
Jan Oving vraagt hoe het staat met de vervanging van Henny Hidding. Dit onderwerp komt de volgende vergadering op de agenda.

Willem Markenstein vraagt of er al een gezamenlijke bijeenkomt voor de deelgebieden is afgesproken. Hier is nog niks van bekend.
Er ligt een verzoek van Radio Loco om namen door te geven van akkerbouwers voor een nieuw radioprogramma. In de vergadering worden de volgende namen genoemd:
J. Lubbers te Benneveld, H. Vleems te Gees en G. Lanting te Oosterhesselen.

Henk geeft de namen door aan Radio Loco.

10. Sluiting
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 25 oktober 2007 om 20:00 uur in de Bibliotheek te Oosterhesselen.
TerugVerslag vergadering Deelgebiedscommissie 2 Buitengewoon Platteland

Datum: 12 juni 2007.
Locatie: 'De Kantine' te Benneveld.
Aanwezig: Hanny Kleef, Willem Markenstein, Jan Oving, Jan Seubring, Rinkje Tietema, en Henk Gortmaker (ambtelijke ondersteuning).
Afwezig: Dick Hoorn, Jan Schepers, Rikus Hoving, Eddie Evers.

1. Opening
Jan Seubring opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij bedankt Lammy voor het rondje Benneveld.

2. Verslag vergadering 12 april 2007
Blz. 1, onder punt 2: buiten moet zijn buitenfair.
Blz. 2, onder Dorpsommetjes: Er is nog geen opdracht gegeven voor de folders. Willem wil eerst het overleg van 13 juni afwachten.

Hierna wordt het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
-Er is een uitnodiging ontvangen voor een kunst-en natuurwandeling op 13 juni.
-Jan stelt voor het vergaderschema aan te passen. In de maanden juli en augustus
 wordt er niet vergaderd. Met ingang van september komt de deelgebiedscommissie eens per 6 weken bijeen. Henk maakt een nieuw schema.
-J. Warmolts is op bezoek geweest om te praten over een archeologische route. Dick
 heeft een gesprek gehad met de heer H.J. Lesschen en de heer Warmolts. Was zeer positief. Men komt met een nader voorstel.
-De vervanging van Henny Hidding ligt nog even in de wachtkamer. Er is een
 wachtlijst. Er is eerder een toezegging gedaan richting Meppen. Zij moeten eerst worden benaderd.
-De BOKD heeft een concept plan van aanpak voor een gebiedsomgevingsplan voor
 deelgebied II toegestuurd naar de voorzitter. Dick wil eerst een gesprek met de gemeente over de haalbaarheid.

4. Stand van zaken
Buitenfair
Stichting Klenckeslag heeft gesprek gehad met de familie Hendriks. Ze zijn zeer enthousiast. De stichting neemt t.z.t. contact met de deelgebiedscommissie.

Dorpsommetjes
Willem heeft een inventarisatie gemaakt van de bestaande routes en van de routes die in ontwikkeling zijn. In het overleg van 13 juni wordt besproken hoe de routes ontsloten moeten worden.

Rinkje merkt op dat het onderhoud van de paden vaak slecht is. Dit moet wel geregeld worden.
Willem geeft aan dat dit vaak bij vrijwilligers of de Boermarkes ligt. We moeten uitzoeken wie het onderhoud doet.

De heer Engelsmans geeft aan dat Natuurmonumenten in het verleden niet positief was over een doorsteek naar het zogenaamde Kerkepad op de Klencke. Er ligt nu echter een toezegging van de heer Kerssies om over deze optie na te willen denken.
Willem stelt voor het vuurtje met Natuurmonumenten warm te houden.

5. Communicatie
Geen berichten

6. Wat verder ter tafel komt
Hanny vraagt naar de stand van zaken rond het mobiliteitsplan.
Henk geeft aan dat dit plan nog in voorbereiding is. Hij zal navraag doen naar de stand van zaken.

Jan Seubring vraagt wie er naar de bijeenkomst van de WMO gaan. Er is nog niemand met plannen hiertoe.

Jan Oving geeft aan dat de Raad van toezicht van ToRECo op 21 juni voor het eerst bijeenkomt.

Willem vraagt of er ontwikkelingen zijn binnen de gemeente waar de deelgebiedscommissie iets mee moet.
Henk legt uit dat in voorkomende gevallen de deelgebiedscommissie al worden ingeschakeld.

Jan S. is aanwezig geweest bij de voorjaarsvergadering van de ondernemersvereniging Zweeloo. De OV wil voor de najaarsvergadering de voorzitter uitnodigen om een toelichting te geven over het werk van de deelgebiedscommissie. Een uitnodiging volgt te zijner tijd.

7. Sluiting
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 11 september 2007 om 20:00 uur in De Zwerfkei te Gees.
Vanaf 19:00 uur is er voor de commissieleden een buitenactiviteit.
Terug