Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Colofon
Plaatsingsbeleid

Onderstaand Plaatsingsbeleid is van toepassing op alle op deze website geplaatste informatie over en door organisaties.

Welke Organisaties komen voor plaatsing in aanmerking
In onderstaande mag het woord 'Organisatie' ruim geïnterpreteerd worden: bedrijven, vennootschappen, eenmanszaken, stichtingen, verenigingen, belangengroeperingen, patiëntenverenigingen, bed & breakfast activiteiten, etc.
Voorwaarden zijn dat doel en activiteiten van die Organisatie legaal zijn en dat tenminste een redelijk deel van de activiteiten die rechtstreeks ten dienste staan van de klanten, daadwerkelijk plaatsvindt in Oosterhesselen. Voor Organisaties die zich bezig houden met 'logeren & kamperen' geldt een gebied met een straal van ca. 7 km om Oosterhesselen.

Plaatsing op eigen initiatief
De webmaster kan zelf beslissen om een Organisatie en haar gegevens te vermelden. Heeft een Organisatie tegen die plaatsing bezwaar dan kan zij dat schriftelijk melden (mag per e-mail) en zal de plaatsing weer ongedaan worden gemaakt.
Mochten er onverhoopt onjuiste gegevens zijn opgenomen dan zullen deze zo spoedig mogelijk na het ter kennis komen van de webmaster worden gecorrigeerd.

In welke (sub)sectie wordt de vermelding geplaatst
De Organisatie mag een voorkeur aangeven voor de (sub)sectie waarin de vermelding op de website wordt geplaatst, maar die categorie moet wel kloppen met doel en activiteiten van de Organisatie. Binnen die (sub)sectie is de volgorde alfabetisch.

Welke gegevens worden vermeld
Van alle Organisaties die voldoen aan bovenstaande voorwaarden nemen wij gratis de adres- en telefoongegevens op, inclusief een link naar de eigen website als die er is, en desgewenst de naam van één contactpersoon. Is er geen eigen website, dan nemen wij desgewenst één e-mailadres op.

Plaatsing van beknopte aanvullende informatie
Het is voor bovengenoemde Organisaties mogelijk om beknopte aanvullende informatie te plaatsen:
- één foto direct onder de vermelding (max. 175 px hoog x 250 px breed);
- één logo direct naast de vermelding (max. 123 px hoog x 123 px breed);
- maximaal drie regels tekst direct onder het kopje van de vermelding.

Voor Organisaties zonder winstoogmerk of met een aanmerkelijk publiek belang is plaatsing gratis. Voor andere Organisaties zijn de kosten per jaar of deel daarvan:
foto €10,00 - logo € 5,00 - max. 3 regels tekst € 5,00.

Logo's krijgen een standaard breedte van 123 pixels. Voor voorbeelden van afmetingen in pixels zie onder. Indien informatie frequent vernieuwd moet worden, kunnen aanvullende kosten berekend worden.

Plaatsing van uitgebreidere aanvullende informatie
Het is voor bovengenoemde Organisaties mogelijk om uitgebreidere aanvullende informatie te plaatsen:
-tekst en/of afbeeldingen in een vervolggedeelte, al dan niet voorzien van 'links' (knoppen).
 
Per jaar of deel daarvan zijn de kosten:
-Voor Organisaties zonder winstoogmerk of met een aanmerkelijk publiek belang:
 foto € 1,00 per 40 kB of deel daarvan - tekst € 5,00 per pagina of deel daarvan.
-Voor andere organisaties:
 foto € 10,00 per 40 kB of deel daarvan - tekst € 50,00 per pagina of deel daarvan.
 
Voor alle Organisaties worden de kosten voor knoppen etc. in overleg vastgesteld. Op één pagina tekst is ruimte voor max. 35 regels van ca. 70 karakters. Indien informatie frequent vernieuwd moet worden, kunnen aanvullende kosten berekend worden.

Betaling
Er is geen winstoogmerk: ontvangen bedragen dienen als bijdrage aan het onderhoud en online houden van de website. De bedragen zijn jaarlijks per vooruitbetaling verschuldigd en moeten vóór 1 januari van het betreffende jaar worden overgemaakt op bankrekening NL72 INGB 0001 3242 29 t.n.v. P. Veld. (svp vermelden: "vermelding website" en het betreffende jaar).

Slotbepalingen
-De webmaster kan vermelding van een Organisatie zonder opgaaf van redenen weigeren.
-De webmaster heeft de definitieve beslissing over de (sub)sectie waarin vermelding plaats vindt.
-De te plaatsen informatie moet qua inhoud en lay-out passen in het stramien van de website.
-De webmaster kan teksten en foto's zonder opgaaf van redenen weigeren.
-De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door een Organisatie aangeleverde informatie ligt uitsluitend bij de betreffende Organisatie.
-De webmaster spant zich in om juiste informatie te plaatsen maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (consequenties van) onjuistheden.
-De webmaster behoudt zich het recht voor om dit Plaatsingsbeleid te wijzigen. Als dat voor u met betrekking tot reeds geplaatste informatie fundamentele consequenties heeft, stellen we u van zo'n wijziging op de hoogte.

Voorbeelden afmetingen in pixels
Links een vlak van 175x250 pixels en rechts van 123x123 pixels:
Voorbeeld-vlak van 175 x 250 pixels  Voorbeeld-vlak van 175 x 250 pixels